Službene stranice prvog hrvatskog policijskog sindikata

Sindikat Policije Hrvatske

Statut

Skupština Sindikata policije Hrvatske, temeljem čl. 19. Statuta Sindikata policije Hrvatske usvojila je u Trakošćanu  06. svibnja 2016. godine
 

S T A T U T

 

I TEMELJNE ODREDBE

 
Članak 1.
 
Sindikat policije Hrvatske (u daljnjem tekstu: Sindikat)  je nezavisna, samostalna, dobrovoljna interesna i nestranačka udruga zaposlenika u Ministarstvu unutarnjih poslova i drugim državnim i javnim tijelima, utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje svojih članova organiziranih u glavne podružnice.
 
Članak 2.
 
Ovim se Statutom utvrđuje svrha Sindikata, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak Sindikata, tijela Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela Sindikata, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način određivanja visine članarine, način donošenja i izmjene Statuta, pravilnika i drugih općih akata i način stjecanja imovine, raspolaganja imovinom i nadzor nad njom, te prestanak rada Sindikata.
 
Članak 3.
 
Sindikat je pravna osoba, neovisna o poslodavcu i njegovim udrugama.
Sindikat čine svi njegovi organizacijski oblici utvrđeni ovim Statutom.
 
Sindikat se za ostvarivanje interesa članstva bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonima.
 
Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva, štiti interese članstva te organizira i vodi štrajk.
 
Sindikat surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama istih ili srodnih interesa kako u zemlji tako i inozemstvu, te se u takve udruge može udružiti.
 
Članak 4.
 
Sindikat djeluje na načelima:
- zaštite i promicanja socijalno-gospodarskih prava članova,
- demokratskog zastupanja i očitovanja volje članova te odgovornosti dužnosnika i tijela Sindikata,
- dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Sindikata,
- neovisnosti o poslodavcu, političkim strankama i vjerskim zajednicama,
- samostalnosti u uređenju unutarnjeg ustroja, programa, izbora i razrješenja dužnosnika i tijela Sindikata,
- javnosti rada,
- zaposleničke i sindikalne solidarnosti,
- poštivanja temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda.
 

II NAZIV, SJEDIŠTE, PODRUČJE DJELOVANJA

 
Članak 5.
 
Naziv Sindikata je: SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE.
 
Skraćeni naziv Sindikata je: SPH
 
Sjedište Sindikata je u Zagrebu, Bužanova 4.
 
Sindikat ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm koji sadrži puni naziv Sindikata ispisan polukružno u gornjoj polovici SINDIKAT POLICIJE, u donjoj polovici HRVATSKE, a u sredini kraticu SPH ili grb Sindikata.
 
Sindikat ima grb i znak Sindikata.
 
O promjeni naziva i sjedišta Sindikata odlučuje Skupština Sindikata na prijedlog Predsjedništva Sindikata.
 
GRB SINDIKATA:
Sindikat ima grb oblika grba Republike Hrvatske s krunom i crveno-bijelim kvadratnim poljima s lijeve strane, od donjeg lijevog do gornjeg desnog ruba je bijela traka s natpisom SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE. Donji  desni dio grba je plave boje s policijskom značkom žuto-bijele boje s natpisom MUP RH.
 
ZNAK SINDIKATA:
Sindikat ima znak oblika plavog štita s okruglim hrvatskim pleterom u sredini te s velikim štampanim slovima SPH koja idu preko pletera od gornjeg lijevog kuta prema donjoj desnoj strani. Pleter, slova i obrub znaka mogu biti u srebrenoj i zlatnoj boji. Znak je simbol Sindikata i može se koristiti u svim prigodama osim na službenim pečatima i žigovima, te znakovno je izjednačen s grbom. 
 
Na članskoj iskaznici s lijeve strane nalazi se znak Sindikata, s desne strane je crnim slovima natpis SINDIKAT POLICIJE HRVATSKE, a ispod njega naziv na engleskom jeziku POLICE UNION OF CROATIA. Ispod natpisa utisnut je broj kartice, ime i prezime, broj članske iskaznice. Predsjedništvo Sindikata može svojom Odlukom utvrditi i drugi sadržaj ili elemente na članskoj iskaznici, te donijeti i Odluku o izradi zajedničke kartice s poslovnim partnerom/ima (tzv. „co-branding“  kartice).
 
Sindikat ima zastavu svijetloplave ili tamnoplave boje s grbom ili znakom Sindikata u sredini.
 
Članak 6.
 
Sindikat djeluje na području Republike Hrvatske.
 
Sindikat zastupa predsjednik Sindikata, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika ili osoba koju on ovlasti.
 
Rad Sindikata  je javan.
 
Javnost rada Sindikata i informiranje članstva ostvaruje se redovitim obavješćivanjem članstva o radu tijela Sindikata putem predsjednika, glavnog povjerenika ili na neki drugi pogodan način.
 

III SVRHA I CILJEVI

 
Članak 7.
 
Svrha i cilj  Sindikat je:
- sklapanje kolektivnih ugovora u ime i za račun svojih članova,
- poboljšanje općih radnih i socijalnih prava članova,
- zaštita materijalnih i socijalnih interesa članova,
- zaštita prava iz rada (individualnih i kolektivnih), posebice glede plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite,
- zastupanje i pružanje pravne pomoći članovima,
- osposobljavanje glavnih povjerenika, povjerenika i predstavnika Sindikata,
- očuvanje stečenih socijalnih prava,
 
U ostvarivanju ciljeva, a radi promicanja interesa svojih članova, Sindikat polazi s pozicije socijalnog partnera, te će poticati sklapanje i primjenu Kolektivnog ugovora uz insistiranje na njegovom poštivanju od strane poslodavca, a u slučaju potrebe može organizirati prosvjede i štrajk.
 

IV ČLANSTVO

 
Članak 8.
 
Članom Sindikata može postati svaki zaposlenik MUP-a, zaposlenik Sindikata i drugih državnih i javnih tijela, na području Republike Hrvatske koji se dobrovoljno učlani u Sindikat potpisivanjem pristupnice, te ispunjava svoje članske obveze. 
 
Članstvo u Sindikat miruje u vrijeme obavljanja eventualne poslovne funkcije i u drugim slučajevima kad član Sindikata stekne radno-pravne ili pregovaračke ovlasti na strani poslodavca.
 
Po umirovljenju član Sindikata  može ostati u članstvu  Sindikat pod uvjetima koje određuje glavna podružnica ili Sindikat, svojom Odlukom.
 
Na neku od dužnosti u Sindikatu ne može biti izabran, niti ju obavljati, član koji je ujedno i član drugoga Sindikata koji djeluje u MUP-u ili drugom državnom tijelu u kojem djeluje Sindikat.
 
Na osobu koja je isključena iz članstva Sindikata,  ne primjenjuju se odredbe članka 8. stavak 1. i 3., osim uz prethodnu suglasnost Sindikata  i glavne podružnice.
 
Članak 9.
 
Članu se pristupanjem u Sindikat izdaje članska iskaznica koju je po prestanku članstva dužan vratiti.
 
Članak 10.
 
Članstvo prestaje:
- svojevoljnim istupanjem iz Sindikata uz prethodno podmirenje svih članskih obveza,
- neopravdanim neplaćanjem članarine tri mjeseca,
- isključenjem iz Sindikata zbog nepoštivanja Statuta, Pravilnika i Odluka Sindikata,
- isključenjem iz Sindikata zbog narušavanja ugleda ili nanošenje štete Sindikatu.
 
Za vrijeme opravdanog neplaćanja članarine, kao što su porodilje, mirovne misije i sl., članstvo u Sindikatu  miruje, kao i prava i obveze iz čl. 12. ovoga Statuta.
 
Članak 11.
 
Odluku o opomeni, opomeni pred isključenje i odluku o isključenju iz članstva Sindikata donosi Predsjedništvo Sindikata temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga predsjednika Sindikata za članove Predsjedništva, a za članove glavne podružnice temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga glavnog povjerenika, u slučajevima kada član djeluje protivno Statutu, odlukama ili interesima Sindikata ili kada je narušio ugled ili nanio štetu Sindikatu, donosi Povjerenstvo glavne podružnice, koja stupa na snagu danom donošenja, nakon čega prestaju sva prava sukladno članku 12.
 
Na sve odluke iz stavka 1. ovog članka, član ima pravo prigovora Statutarnoj komisiji u roku 15 dana od primitka.
 
Statutarna komisija dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana.
 
Odluka Statutarne komisije je konačna.
 
Članak 12.
 
Član Sindikata ima pravo:
- na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja plaće, uvjeta rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenih kolektivnim ugovorom ili drugim pravnim aktom,
- na besplatne pravne pomoći i zastupanja u statusno radno-pravnim odnosima,
- na materijalnu pomoć sukladno Pravilniku o financiranju i financijskom poslovanju ili odlukom glavne podružnice,
- na povoljniji tretman pri nabavci i plaćanju roba i usluga,
- na članstvo i zajmove u Kasi uzajamne pomoći koju osniva Sindikat ili glavna podružnica,
- na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira Sindikat,
- na informiranje,
- da bira i da bude biran u tijela Sindikata,
- na druga prava koja proistječu iz djelatnosti Sindikata.
 
Član Sindikata  stječe prava iz stavka 1. točke 2., 3. i 8. ovog članka nakon plaćene tri članarine, iznimno član koji se ispiše iz Sindikata i koji se nakon toga ponovno učlani, stječe pravo iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka, nakon plaćenih šest članarina. Rok u kojem član ostvaruje prava iz stavka 1.točke 4., 5. i 6. može odrediti Sindikat ili glavna podružnica svojim Odlukama.
 
Član Sindikata, odlaskom u mirovinu, može zadržati svoj status i dužnost u tijelima Sindikata, ili biti ponovno izabran na iste, na razini Sindikata i glavne podružnice, pod uvjetom da redovno plaća članarinu sukladno Odluci Predsjedništva Sindikata. Mogućnost zadržavanja statusa i ponovnog izbora člana odnosi se na sva tijela i dužnosti na razini Sindikata  i glavnih podružnica.
 
Članak 13.
 
Učlanjenjem u Sindikat član preuzima obveze:
- poštivanja Statuta, Pravilnika i Odluka tijela Sindikata, te djelovanja sukladno sindikalnom programu,
- urednog plaćanja članarine,
- u slučaju korištenja prava iz čl. 12. st. 1. t. 2. i 6. plaćanja još najmanje šest mjesečnih članarina nakon korištenja tih prava, čak i u slučaju prestanka članstva u Sindikatu,
- u slučaju korištenja prava iz čl. 12. st. 1. t. 3., 4. i 5. plaćanja još najmanje tri mjesečnih članarina nakon korištenja tih prava, čak i u slučaju prestanka članstva u Sindikatu,
- zaštita interesa Sindikata,
- ostalih obveza koje proistječu iz djelatnosti i Odluka Sindikata.
 
Članak 14.
 
Zaslužnim pojedincima, koji su doprinijeli radu i ugledu Sindikata, mogu se izdati iskaznice počasnog člana ili donatora Sindikata, a isti nema prava koja proizlaze iz Statuta Sindikata i donesenih Pravilnika.
 
Odluku o dodjeli počasne ili donatorske članske iskaznice donosi predsjednik.
 
Predsjednik može donijeti Odluku i na pisani prijedlog glavnog povjerenika.
 

V TIJELA I USTROJSTVO

 
Članak 15.
 
Sindikat čine članovi organizirani u glavnim podružnicama.
 
Sindikat putem Predsjedništva koordinira rad svih glavnih podružnica, te pred poslodavcem brani interese i prava članstva.
 
Članak 16.
 
Sindikat se može radi kvalitetnijeg zastupanja članstva udružiti u strukovne i sindikalne udruge u zemlji i inozemstvu.
 
Odluku o pristupanju u udrugu više razine, ili istupanja iz nje donosi Predsjedništvo Sindikata.
 
Predsjedništvo može donijeti odluku o osnivanju udruge više razine.
 
Članak 17.
 
Sindikat  djeluje putem tijela:
- Skupština
- Predsjedništvo
- Izvršno predsjedništvo 
- Statutarna komisija
- Nadzorni odbor
- odbori ili komisije
- predsjednik
- zamjenik predsjednika 
- dopredsjednici
- glavni tajnik
 
SKUPŠTINA SINDIKATA
 
Članak 18.
 
Najviše tijelo Sindikata policije Hrvatske je Skupština.
 
Skupština Sindikata  održava se najmanje jednom u 5 godina.
 
Skupštinu saziva Predsjedništvo koje predlaže dnevni red i priprema radne materijale.
 
Tijela Sindikata izabrana na Skupštini imaju mandat u trajanju od pet godina
 
Skupštinom predsjeda Radno predsjedništvo na čelu s predsjednikom Sindikata, a čine je predsjednik Sindikata, glavni povjerenici i delegati. Glavnu podružnicu na Skupštini predstavlja glavni povjerenik, a na svakih započetih dvije stotine članova glavna podružnica ima pravo na jednog delegata.
 
Članak 19.
 
Zadaci Skupštine su:
- usvajanje Statuta,
- usvajanje poslovnika o radu Skupštine i njenih tijela,
- usvajanje izvješća o radu predsjednika, Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
- glasovanje za izbor ili razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika, te članova Statutarne komisije i  Nadzornog odbora Sindikata.
 
PREDSJEDNIŠTVO
 
Članak 20.
 
Najviše tijelo Sindikata  između dvije skupštine je Predsjedništvo koje čine predsjednik Sindikata, zamjenik predsjednika, dopredsjednici, glavni tajnik, glavni povjerenici ili njihovi zamjenici.
 
Predsjedništvo predstavlja Sindikat pred trećim osobama i odgovara za svoje obveze sredstvima i imovinom Sindikata.
 
Sastaje se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
 
Predsjedništvo saziva predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.
 
Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.
 
Zadaci Predsjedništva su:
 
- izbor pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje i pregovore s Vladom RH i nadležnim Ministarstvom,
- koordinacija rada i pomoći glavnim podružnicama u radu,
- donošenje Pravilnika o financijskom poslovanju i financijskog plana, te usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Sindikata,
- da osigurava što povoljnije uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prigodom zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima važnim za službenike i namještenike, članove Sindikata i Sindikat,
- da raspravlja i usvaja konačni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora,
- davanje ili opozivanje suglasnosti povjereniku podružnice na pravo na zaštitu iz Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i Kolektivnog ugovora, a na temelju pisanog zahtjeva glavnog povjerenika, 
- da poduzima potrebne aktivnosti za unapređenje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
- donosi odluku o sazivanju skupštine glavne podružnice u izvanrednim situacijama,
- da donosi odluku o tome koji će glavni povjerenik puno radno vrijeme raditi samo za Sindikat,
- da donosi prijedlog Statuta, kao i njegovih izmjena i dopuna,
- na prijedlog Statutarne komisije usvaja izmjene i dopune Statuta Sindikata radi usklađivanja s zakonskim i podzakonskim propisima,
- na prijedlog Statutarne komisije usvaja pročišćeni tekst Statuta Sindikata,
- utvrđivanje općih i posebnih ciljeva Sindikata,
- da imenuje zastupnike Sindikata u drugim udrugama,
- da radi na osnivanju i organizaciji trgovačkog društva koje će najviše odgovarati interesima zaposlenika,
- da unapređuje organizaciju Sindikata donošenjem odluka, uputa i preporuka,
- da organizira i sudjeluje u organiziranju obrazovanja glavnih povjerenika,
- da osigura informiranje u Sindikatu,
- da donosi program rada i osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Skupštine, Statutarne komisije, Nadzornog odbora i tijela koja osniva,
- na prijedlog predsjednika Sindikata, biranje glavnog tajnika, dopredsjednika Sindikata, te članova odbora ili komisija,
- na prijedlog predsjednika Sindikata, donošenje Odluka o razrješenju dužnosti člana Predsjedništva Sindikata,
- na prijedlog glavnog povjerenika, poništavanje Odluka podružnice koje su u      suprotnosti sa Odlukama Predsjedništva,  Izvršnog predsjedništva, predsjednika Sindikata, glavne podružnice i glavnog povjerenika,
- imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata na državnoj razini koje bira Skupština,  u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku, budu razriješeni dužnosti ili isključeni iz Sindikata, do njihovog izbora na prvoj izbornoj skupštini,
- donošenje Poslovnika o radu Predsjedništva,
- da odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
- te donosi druge Odluke, u skladu sa zakonom i Statutom.
 
Predsjedništvo odgovara za svoj rad Skupštini i članstvu.
 
IZVRŠNO PREDSJEDNIŠTVO
 
Članak 21.
 
Izvršno predsjedništvo je operativno tijelo koje djeluje po svim pitanjima za koja je zaduženo Predsjedništvo, a čine ga predsjednik Sindikata, zamjenik predsjednika, dopredsjednici i glavni tajnik.
 
Izvršno predsjedništvo saziva predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.
 
Zadaće Izvršnog predsjedništva su:
- da brine o provođenju odluka Skupštine, Predsjedništva, Nadzornog odbora i Statutarne komisije,
- donošenje hitnih odluka, o kojima izvješćuje Predsjedništvo na idućem sastanku,
- daje smjernice za rad Sindikata,
- da se brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u Sindikatu i odnosima s poslodavcem i javnošću.
 
Izvršno predsjedništvo se sastaje po potrebi.
 
Izvršno predsjedništvo donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovorno je Predsjedništvu Sindikata.
 
Sastancima mogu nazočiti predsjednici Statutarne komisije i Nadzornog odbora Sindikata, bez prava glasa.
 
Radom Izvršnog predsjedništva predsjeda predsjednik Sindikata ili osoba koju on ovlasti.
 
STATUTARNA KOMISIJA
 
Članak 22.
 
Zadaće Statutarne komisije su :
- prati ostvarivanje i provođenje odredaba ovog Statuta,
- daje tumačenja odredaba ovog Statuta, te priprema njegove dopune i izmjene,
- ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata i tijela Sindikata s odredbama ovog Statuta,
- razmatra inicijative i opravdanost zahtjeva tijela i članova Sindikata, za izmjenu i dopunu Statuta,
- utvrđuje prijedlog za usklađivanje Statuta s važećim propisima,
- priprema izmjene i dopune Statuta Sindikata radi usklađivanja sa zakonskim i podzakonskim propisima koje usvaja Predsjedništvo Sindikata,
- priprema pročišćeni tekst Statuta koji usvaja Predsjedništvo Sindikata,
- odlučuje o prigovorima na odluke o isključenju iz Sindikata, 
- u cilju praćenja provedbi ovoga Statuta na Skupštinama glavnih podružnica, mora  nazočiti član Statutarne komisije,
- djeluje kao savjetodavno tijelo glavnim podružnicama, u pripremama i provedbi Skupština, Statutarnu komisiju saziva predsjednik Statutarne komisije, po potrebi, a na osnovu dostavljenih radnih materijala.
 
Statutarnu komisiju čine tri člana koje bira Skupština iz redova glavnih povjerenika, a koji ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.
 
Članovi Statutarne komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika Statutarne komisije.
 
NADZORNI ODBOR
 
Članak 23.
 
Nadzorni odbor obavlja nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem i raspolaganjem sindikalnom imovinom, Sindikata i glavnih podružnica, te o nalazima izvješćuje Skupštinu Sindikata, Predsjedništvo ili Povjerenstvo glavne podružnice nad kojom se vodi nadzor.
 
Nadzorni odbor saziva predsjednik Nadzornog odbora, ili se saziva na zahtjev predsjednika Sindikata.
 
Nadzorni odbor čine tri člana, koje bira Skupština iz redova glavnih povjerenika, a koji ne mogu biti članovi Statutarne komisije.
 
Članovi Nadzornog odbora, na konstituirajućoj sjednici, između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora, a sastaju se u pravilu jednom godišnje ili po potrebi.
 
Nadzorni odbor dužan je jednom godišnje obaviti nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Sindikata i glavnih podružnica.
 
Glavne podružnice mogu imati svoje Nadzorne odbore.
 
Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Predsjedništvu i Skupštini.
 
ODBORI ILI KOMISIJE
 
Članak 24.
 
Odbore ili komisije čine najmanje tri člana koje bira Predsjedništvo, a osnivaju se prema potrebama rada Sindikata.
 
Članovi odbora ili komisije na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika odbora, a sastaju se po potrebi, i za svoj rad odgovorni su Predsjedništvu i predsjedniku Sindikata.
 
Odbore ili komisije saziva predsjednik odbora ili komisije.
 
PREDSJEDNIK
 
Članak 25.
 
Predsjednika bira Skupština Sindikata iz redova glavnih povjerenika.
 
Predsjednik Sindikata obavlja poslove:
 
- predstavlja Sindikat prema trećim osobama,
- predstavlja Sindikat u odnosima s javnošću,
- upravlja i rukovodi uredom Sindikata i zaposlenim osobljem,
- zastupa Sindikat u pravnom i financijskom prometu,
- podnosi Predsjedništvu izvješće o radu Sindikata i financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Predsjedništva,
- zaključuje i potpisuje Kolektivni ugovor,
- ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga,
- brine se o odlukama Predsjedništva i drugih tijela Sindikata,
- brine se o osiguranju stručne i druge pomoći glavnim povjerenicima i Povjerenstvima,
- upravlja sredstvima i imovinom Sindikata na osnovu donesenog financijskog plana,
- na prijedlog Predsjedništva saziva Skupštinu glavne podružnice, u slučajevima  vezani za članak 20. stavak 6. točka 20. ovoga Statuta,
- donosi hitne odluke o kojima na sljedećem sastanku informira Predsjedništvo Sindikata, 
- obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela Sindikata.
 
Za svoj rad predsjednik Sindikata odgovoran je Skupštini i Predsjedništvu Sindikata.
 
U odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Sindikata, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika ili osoba koju on ovlasti.
 
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
 
Članak 26.
 
Zamjenika predsjednika bira Skupština SPH, iz redova glavnih povjerenika, na prijedlog najmanje 1/3 glavnih podružnica.
 
Zamjenik predsjednika mijenja predsjednika Sindikata u slučaju njegove spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu predsjednik Sindikata ili Predsjedništvo Sindikata povjere.
 
Za svoj rad zamjenik predsjednika odgovoran je Skupštini Sindikata, Predsjedništvu te predsjedniku Sindikata.
 
DOPREDSJEDNICI
 
Članak 27.
 
Dopredsjednike bira Predsjedništvo Sindikata iz svojih redova, na prijedlog predsjednika Sindikata, a najviše dva dopredsjednika.
 
Dopredsjednici učestvuju u radu Predsjedništva Sindikata i Izvršnog predsjedništva, obavljaju poslove iz svog djelokruga rada, a koje im određuje Predsjedništvo Sindikata i predsjednik Sindikata. 
 
Za svoj rad dopredsjednici Sindikata odgovorni su Predsjedništvu Sindikata i predsjedniku Sindikata.
 
GLAVNI TAJNIK SINDIKATA  
 
Članak 28.
 
Glavnog tajnika Sindikata  bira Predsjedništvo Sindikata, na prijedlog predsjednika Sindikata.
 
Glavni tajnik Sindikata pomaže predsjedniku Sindikata u radu i obavlja tehničke i druge stručne poslove za potrebe tijela Sindikata.
 
Za svoj rad glavni tajnik Sindikata je odgovoran Predsjedništvu Sindikata i predsjedniku.
 
Glavni tajnik Sindikata, priprema radne materijala za sastanke Predsjedništva i Izvršnog predsjedništva, te pomaže u radu drugim tijelima Sindikata.
 
Radno mjesto glavnog tajnika Sindikata, može se obavljati profesionalno, po Odluci Predsjedništva Sindikata. 
 
GLAVNA  PODRUŽNICA
 
Članak 29.
 
Glavna podružnica je oblik sindikalnog ustroja, koju čine članovi, a mogu se organizirati isključivo unutar MUP-a. 
 
Glavne podružnice osnivaju se na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba te se, u slučaju promjene teritorijalne organizacije MUP-a ili njegovih ustrojstvenih jedinica, ne mijenja područje rada i teritorij na kojem djeluju već osnovane glavne podružnice. 
 
Ne može se osnovati glavna podružnica na razini policijskih uprava, MUP-a RH Sjedište i Grada Zagreba gdje već postoji osnovana glavna podružnica koja djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta. 
 
Glavnu podružnicu sačinjavaju podružnice Sindikata na području njenog djelovanja. 
 
Glavna podružnica je u svom radu samostalna, ima svoj žiro-račun, te djeluje sukladno odredbama ovog Statuta.
 
Glavna podružnica ima svoj pečat s nazivom glavne podružnice, a u skladu sa čl. 5. ovoga Statuta.
 
Za osnivanje glavne podružnice, potrebno je deset članova Sindikata, koji donose Odluku o osnivanju, a koju mora prihvatiti Predsjedništvo Sindikata.
 
Članak 30.
 
Tijela glavne podružnice su:
- Skupština glavne podružnice
- Povjerenstvo,
- Izvršno povjerenstvo,
- odbori ili komisije,
- glavni povjerenik,
- zamjenik
 
SKUPŠTINA GLAVNE PODRUŽNICE
 
Članak 31.
 
Najviše tijelo glavne podružnice je Skupština.
 
Skupština glavne podružnice, održava se najmanje jednom u pet godina.
 
Skupštinu saziva Povjerenstvo glavne podružnice, koje predlaže dnevni red i priprema  radne materijale. Skupštinom predsjedava Radno povjerenstvo na čelu s glavnim povjerenikom, a čine je glavni povjerenik, povjerenici podružnica i delegati.
 
Podružnicu na Skupštini glavne podružnice predstavlja povjerenik, a na svakih započetih 50 članova podružnice, ima pravo na jednog delegata.
 
Članak 32.
 
Zadaci Skupštine su:
- usvajanje izvješća o radu glavnog povjerenika,
- usvajanje izvješća Nadzornog odbora Sindikata o izvršenom nadzoru poslovanja  glavne podružnice,
- glasovanje za izbor ili razrješenje glavnog povjerenika i zamjenika povjerenika te Nadzornog odbora glavne podružnice,
- dodjela zahvalnica, plaketa i dr.
 
POVJERENSTVO
 
Članak 33.
 
Najviše tijelo glavne podružnice između dvije Skupštine je Povjerenstvo koje čine glavni povjerenik, zamjenik  i povjerenici ili njihovi zamjenici.
 
Sastaje se prema potrebi, a saziva ga glavni povjerenik ili predsjednik Sindikata.
 
Radom Povjerenstva rukovodi  glavni povjerenik.
 
Zadaci Povjerenstva su:
 
- usvajanje Poslovnika o radu glavne podružnice i njenih tijela,
- koordinacija rada i pomoć ograncima u radu,
- donosi Odluku o isčlanjenju člana iz članstva Sindikata, a na prijedlog glavnog povjerenika, koju dostavlja Statutarnoj komisiji Sindikata, 
- usvajanje pravilnika o financijskom poslovanju i financijskog plana, te odlučivanje o prihvaćanju financijskog izviješća glavnog povjerenika,
- biranje članova Izvršnog povjerenstva, na prijedlog glavnog povjerenika,
- na prijedlog glavnog povjerenika imenovanje vršitelja dužnosti članova tijela Sindikata u glavnoj podružnici, u slučaju kada oni daju neopozivu ostavku ili budu odlukom Predsjedništva isključeni iz Sindikata, do njihovog izbora na prvoj izbornoj Skupštini,
- da poduzima potrebne aktivnosti za unapređenje uvjeta rada, zaštite na radu i unaprjeđivanje radne i životne sredine,
- da uvažavajući specifičnosti prostora i potreba, radi na osnivanju i organizaciji poslovnice trgovačkog društva ukoliko je ono osnovano od strane Sindikata, koje će najviše odgovarati interesima članstva,
- da unapređuje organizaciju glavne podružnice donošenjem odluka, uputa i preporuka,
- da organizira i sudjeluje u organiziranju obrazovanja glavnog povjerenika i povjerenika,
- da osigura informiranje u glavnoj podružnici,
- da donosi program rada i osigurava obavljanje svih poslova za potrebe Skupštine i tijela koja osniva,
- na prijedlog glavnog povjerenika poništavanje Odluka podružnice, a koje su u suprotnosti sa Odlukama Predsjedništva, Izvršnog predsjedništva, predsjednika Sindikata, glavnog povjerenika i Povjerenstva,
- da razmatra i odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
- verificira Odluke podružnica.
 
Povjerenstvo odgovara za svoj rad Skupštini glavne podružnice.
 
IZVRŠNO POVJERENSTVO  
 
Članak 34.
 
Izvršno povjerenstvo je operativno tijelo koje djeluje po svim pitanjima za koje je zaduženo Povjerenstvo, a čine ga glavni povjerenik, zamjenik i 1-3 člana koje bira Povjerenstvo na prijedlog glavnog povjerenika.
 
Izvršno povjerenstvo saziva glavni povjerenik.
 
Zadaće Izvršnog povjerenstva su:
 
- priprema materijala za sjednice glavne podružnice,
- provodi odluke Skupštine i Povjerenstva,
- da se brine o informativnoj, organizacijskoj i drugoj djelatnosti u glavnoj podružnici i odnosima s poslodavcem i javnošću,
 
Izvršno povjerenstvo se sastaje po potrebi, a predsjedava mu glavni povjerenik.
           
Izvršno povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu, a za svoj rad odgovorno je Skupštini    glavne podružnice i Povjerenstvu.
 
GLAVNI POVJERENIK PODRUŽNICE
 
Članak 35.
 
Glavni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjerenstvo i glavnu podružnicu.
 
Glavnog povjerenika bira Skupština glavne podružnice iz redova povjerenika.
 
Glavni povjerenik djeluje samostalno te zastupa i štiti interese svojega članstva.
 
Dužnosti glavnog povjerenika su:
 
- organizacija, provođenje i nadzor nad svim sindikalnim aktivnostima u glavnoj podružnici,
- provođenje odluka Skupštine Sindikata i izvršnih tijela Sindikata,
- rukovodi uredom glavne podružnice i zaposlenim osobljem,
- organiziranje i provođenje suradnje s drugim glavnim podružnicama i podružnicama,
- sudjelovanje u ostvarivanju zaštite prava članova Sindikata,
- predlaže Povjerenstvu glavne podružnice financijski plan, te Povjerenstvu glavne podružnice podnosi financijsko izvješće jednom godišnje ili na zahtjev Povjerenstva,
- donošenje hitnih Odluka važnih za djelovanje glavne podružnice,
- na osnovu donošenog financijskog plana upravlja sredstvima i imovinom glavne podružnice,
- predlaže Povjerenstvu glavne podružnice isključenje člana iz članstva Sindikata.
 
Odluku o punom radnom vremenu glavnog povjerenika, za rad u Sindikatu, donosi Predsjedništvo Sindikata.
 
Za svoj rad glavni povjerenik je odgovoran Skupštini glavne podružnice, Predsjedništvu Sindikata i Povjerenstvu glavne podružnice.
 
Glavni povjerenik, odlaskom u mirovinu, može zadržati svoj status na dužnosti na kojoj je zatečen u tijelima Sindikata na razini Sindikata i glavne podružnice, pod uvjetom da redovno plaća godišnju članarinu, sukladno Odluci Predsjedništva iz članka 20. 
 
Glavni povjerenik ne može aktivno sudjelovati u radu u političkim strankama.
 
U odsutnosti ili spriječenosti glavnog povjerenika, zamjenjuje ga zamjenik ili osoba koju on ovlasti.
 
ZAMJENIK  GLAVNOG POVJERENIKA
 
Članak 36.
 
Zamjenika glavnog povjerenika bira Povjerenstvo glavne podružnice na prijedlog glavnog povjerenika.
 
Zamjenik glavnog povjerenika mijenja glavnog povjerenika u slučaju njegove spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjere glavni povjerenik ili Povjerenstvo glavne podružnice.
 
Za svoj rad Zamjenik glavnog povjerenika odgovoran je Skupštini, Povjerenstvu glavne podružnice i glavnom povjereniku.
 
ODBORI ILI KOMISIJE GLAVNE PODRUŽNICE
 
Članak 37.
 
Odbore ili komisije glavne podružnice čine tri člana koje bira Povjerenstvo, a osnivaju se prema potrebama rada glavne podružnice.
 
Članovi odbora ili komisije glavne podružnice na konstituirajućoj sjednici između sebe biraju predsjednika odbora, a sastaju se u pravilu jednom u tri mjeseca ili po potrebi.
 
Za svoj rad odgovorni su glavnom povjereniku, povjerenstvu i Skupštini glavne podružnice.
 
PODRUŽNICA
 
Članak 38.
 
Podružnica je temeljni ustrojstveni oblik Sindikata koji se može osnovati na nivou policijskih postaja i drugih ustrojstvenih jedinica u MUP-u, kao i drugim  državnim i javnim tijelima uz suglasnost glavne podružnice u čijoj nadležnosti se podružnica osniva, u kojima je učlanjeno najmanje 5 članova Sindikata.
 
Sjednice podružnice saziva povjerenik Podružnice uz suglasnost glavnog povjerenika, a ako ga podružnica nema, glavni povjerenik.
 
Sve odluke podružnica se donosi većinom glasova svih članova.
 
POVJERENIK 
 
Članak 39.
 
Povjerenika imenuje i opoziva glavni povjerenik glavne podružnice.
 
Povjerenik štiti radna i socijalna prava članova svoje podružnice i zastupa podružnicu u Povjerenstvu glavne podružnice.
 
Povjerenik podružnice ne može biti član drugog Sindikata osim Sindikata policije Hrvatske.
 

VI. POSTUPAK IZBORA, OPOZIVA I ODLUČIVANJA

 
Članak 40.
 
Izbori za predsjednika, zamjenika predsjednika, Statutarnu komisiju, Nadzorni odbor i glavnog povjerenika su tajni, s tim da se kandidature moraju dostaviti Izbornoj komisiji, koje bira Predsjedništvo Sindikata, najmanje 15 dana prije izbora.
 
Na prijedlog predsjednika, Skupština Sindikata ili na prijedlog glavnog povjerenika, Skupština glavne podružnice može donijeti Odluku, da se izbor dužnosnika Sindikata iz stavka 1. ovoga članka, može izvršiti javnim glasovanjem.
 
Uz kandidaturu svaki kandidat mora priložiti najmanje 5 potpisa glavnih povjerenika, ako se kandidira za funkciju u SPH, te 1/3 potpisa povjerenika, ako se kandidira na funkcije u glavnoj  podružnici, koji ga podržavaju u kandidaturi.
 
Kandidat za predsjednika Sindikata ili njegovog zamjenika, da bi imao pravovaljanu kandidaturu, mora imati potpisanu kandidaturu s najmanje 1/3  glavnih povjerenika.
 
Kandidati za tijela u Sindikata i glavnim podružnicama, ne mogu biti članovi drugih  sindikata osim Sindikata policije Hrvatske.
 
Glavni povjerenici i povjerenici, mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata ako se na funkciju za koju se kandidira bira samo jedan član, a ako se bira više članova onda mogu podržati najviše dva kandidata.
 
Izbori su pravovaljani ako je nazočno 2/3 članova biračkog tijela, a izabran je kandidat koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova biračkog tijela.
 
Ako u prvom krugu niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova, održava se drugi krug izbora.
 
U drugi krug izbora ulaze dva kandidata, koja su dobila u prvom krugu najveći broj glasova, a izabran je onaj koji dobije više glasova.
 
U slučaju da se bira više kandidata, izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.
 
Sva tijela Sindikata biraju se na pet godina bez ograničenja broja mandata.
 
Predsjednik Sindikata je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu nazočnih članova biračkog tijela.
 
Članak 41.
 
Statut Sindikata donosi Skupština Sindikata, a prihvaćen  je ako ga podrži natpolovična  većina nazočnih na Skupštini Sindikata. 
 
Članak 42.
 
Predsjedništvo Sindikata može donositi pravovaljane Odluke ukoliko je  na njemu prisutna natpolovična većina članova Predsjedništva.
 
Odluke se donose većinom nazočnih glasova.
 
Članak 43.
 
Tijelo u Sindikata  i glavnim podružnicama Sindikata može pravovaljano odlučiti ako je nazočna natpolovična većina ukupnog broja njegovih članova.
 
Sve odluke donose se javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova tijela.
 
Članak 44.
 
Opoziv članova tijela i dužnosnika u Sindikatu i glavnim podružnicama, obavlja se na način na koji su birani.
 
O pokretanju postupka opoziva odlučuje tijelo čiji je član osoba za koju se traži opoziv.
 
Članak 45.
 
Član tijela Sindikata i dužnosnik može podnijeti ostavku, koju je dužan obrazložiti u pisanom obliku.
 

VII     MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 
Članak 46.
 
Osnovni izvor prihoda Sindikata je članarina.
 
Sindikat može primati donacije i sponzorstva, koja ne štete ugledu Sindikata. 
 
Pristupanjem u članstvo član preuzima obvezu redovitog plaćanja članarine.
 
Članarina se plaća mjesečno na plaći, a umirovljenici, godišnjom uplatom, sukladno Odluci Sindikata.
 
Osobe koje opravdano ne plaćaju članarinu, npr. porodilje, mirovne misije i slično, nisu u obvezi plaćanja članarine, sukladno članku 10. stavak 2. ovog Statuta. Ukoliko osobe iz ovog stavka plate godišnju članarinu u visini utvrđenoj Odlukom Sindikata i glavne podružnice, uplatom članarine regulirano ovim stavkom, član ostvaruje prava iz članka 12. Statuta.
 
Visinu članarine i postotak sredstava koja glavna podružnica uplaćuje na račun Sindikata, određuje Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju, kojeg donosi Predsjedništvo Sindikata.
 
Sindikalna članarina može se koristiti samo za sindikalne aktivnosti.
 
Sindikat raspolaže imovinom putem žiro-računa, sukladno Pravilniku o materijalno financijskom poslovanju, Odlukom Sindikata te zakonima i propisima Republike Hrvatske.
 

VIII. UVJETI I NAČIN PRESTANKA RADA SINDIKATA

 
Članak 47.
 
Sindikat može prestati djelovati isključivo sukladno odredbama Zakona o radu ili odlukom Skupštine Sindikata, u kojem slučaju se odmah donosi i odluka o imovini.
 

 IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE -  Izmjene i dopune Statuta 15.06.2011. i 15.09.2011.

 
Članak 48.
    
Za tumačenje odredbi ovoga Statuta nadležna je Statutarna komisija Sindikata.
 
Ovaj Statut, kao i njegove izmjene i dopune, stupaju na snagu s danom usvajanja na Skupštini  Sindikata. 
 
 
 
U Trakošćanu, 06. svibnja 2016. godine
 
Predsjednik SPH
Dubravko Jagić